Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje

W świetle interpretacji Ministerstwa Środowiska w sprawie zapisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, która została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. póz. 651), zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od l kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy - szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Jednocześnie zgodnie z art. 12 tejże ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:
-   sposobu i terminu zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania,
- szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
- szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
- wzory protokołów,
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
/-/ Piotr Walkowski


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry