Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczncgo i o wolontariacie na 2017 r.

Wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 14 października do 28 października 2016 r., a ich zasięg terytorialny obejmował organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Rzgów. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami i opiniami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy na rok 2016.
Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem (ankietą konsultacyjną) do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i Projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzgów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Podmioty zainteresowane otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną, mailową bądź osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzgów.
W ogłoszeniu dotyczącym konsultacji wyraźnie wskazano przedmiot, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz, że z konsultacji zostanie sporządzony protokół. W terminie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. Protokół zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

02
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry