Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Ogłoszenie Wójta Gminy Rzgów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RZGÓW
O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA
SĄDU OKRĘGOWEGO W KONINIE
NA KADENCJĘ 2016 - 2019

 

             Wójt Gminy Rzgów, działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) ogłasza nabór kandydatów na ławnika Sądu Okręgowego w Koninie  w celu uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016 – 2019.

Jednocześnie informuje się, że warunki, jakie musi spełnić kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. poz. 121 ze zm.).

               Stosownie do wskazanej ustawy i rozporządzenia informuję, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

             Ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów  - w głosowaniu tajnym.

                Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie  do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się  dokumenty określone w art. 162 od §2 do §5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23).

                 Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz inne podmioty uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydatów na ławników sądowych mogą  zaopatrzyć się w druki kart zgłoszenia na stronie internetowej Gminy Rzgów (do pobrania poniżej) lub w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska  8 – w sekretariacie (pokój nr 15 na piętrze), gdzie również w terminie do 31 sierpnia 2018 r. należy  składać zgłoszenia kandydatów.

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                         (-)   Grzegorz Matuszak

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry