Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zasady segregacji odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW - JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO?

Rodzaj odpadów

Co NALEŻY wrzucać?

Czego NIE NALEŻY wrzucać?

PAPIER

(worek niebieski)

 • gazety i czasopisma,
 • katalogi i prospekty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę
 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią,
 • papieru termicznego i faxowego, przebitkowego, kalki technicznej,
 • pieluch, papierów higienicznych,
 • tapet, worków po materiałach budowlanych, itp.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(worek żółty)

 • plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), plastikowe zakrętki,
 • opakowania po chemii gospodarczej, tace,
 • torebki, worki i reklamówki foliowe,
 • kubki po jogurtach, kefirach, śmietanie,
 • puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe oraz kapsle,
 • opakowania ciśnieniowe po aerozolach i sprayach,
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach i smarach,
 • opakowań po lekach,
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 • zabawek, sprzętu AGD,
 • styropianu,
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, farbach, baterii, odpadów pochodzenia medycznego,
 • mokrych folii, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, itp.

SZKŁO

(worek zielony)

 • butelki,
 • słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki,
 • luster, żarówek, szkła okiennego,
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego,
 • doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

(worek brązowy)

 • przeterminowane owoce i warzywa
 • obierki z owoców i warzyw,
 • liście, kwiaty, trawę
 • popiołu,
 • żużlu z palenisk

  Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

  Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów
  Rzgów Drugi 5B
  62-586 Rzgów
  tel.: 882-621-404
  e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzgów

   Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9b) informuję, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Gminy Rzgów jest:

   Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
   Sp. z o.o. w Koninie
   ul. Sulańska 13
   62-510 Konin

   • instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
   • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i objęte, na których składowane są odpady komunalne,
   • sortownia odpadów selektywnie zebranych (linia do tworzywa sztucznego, linia szkła).

    Informacja o osiągniętych przez Gminę Rzgów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia

    [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)]
     

    1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. – 15,9% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2014 r. – 105,1% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2015 r. – 75,2% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%). W 2016 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45 %), w 2017 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45%) w 2018 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45%), w 2019 r. - 0% (poziom wymagany nie więcej niż 40%)
    1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. – 20,3% (poziom wymagany – co najmniej 12%), w 2014 r. – 32,7% (poziom wymagany – co najmniej 14%), w 2015 r. – 33,8% (poziom wymagany – co najmniej 16%). W 2016 r. - 23,33 % (poziom wymagany 18 %), w 2017 r. - 34,82% (poziom wymagany 20%) w 2018 r. 38,84% (poziom wymagalny 30%), w 2019 r. - 45,88% (poziom wymagany nie więcej niż 40%)

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się na byłym wysypisku śmieci w Rzgowie, właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów.


     Godziny otwarcia:

     • wtorek i piątek – od 8:00 do 15:00,
     • pierwsza sobota każdego miesiąca – od 8:00 do 12:00.


     Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można oddawać następujące odpady komunalne:

     • papier,
     • metale,
     • tworzywa sztuczne,
     • szkło,
     • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
     • bioodpady,
     • przeterminowane leki i chemikalia,
     • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
     • i prowadzonego monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
     • zużyte baterie i akumulatory,
     • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
     • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
     • zużyte opony,
     • odpady budowlane i rozbiórkowe,
     • tekstylia i odzież.


     Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

     Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki

     Wykaz aptek na terenie Gminy Rzgów odbierających selektywnie zebrane, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane (niewykorzystane) leki:

     1. Apteka Propolis, ul. Konińska 12, 62-586 Rzgów.
     2. Punkt Apteczny „Grodzki”, ul. Wiśniowa 1, Sławsk, 62-586 Rzgów.


     Uwaga: Do specjalistycznych pojemników zbierane są wyłącznie przeterminowane (niewykorzystane) leki.

      Informacje ogólne

      Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminę z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

      Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

      Gmina zobowiązana jest również do przygotowywania i przeprowadzania przetargu, w drodze którego zostaje wyłoniony przedsiębiorca, którego obowiązkiem jest odbieranie odpadów komunalnych.


      DO POBRANIA

      Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

      Przedsiębiorca odbierający w 2020 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów to:

      WYKONAWCA:

      Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW
      Osiecza Druga 15A
      62-586 Rzgów
      tel.: 882-621-404
      e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

      Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.


      DO POBRANIA

      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Z dniem 1 stycznia 2022 zgodnie z Uchwałą nr 214/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2021 r. roku ulegają zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

      Nowe opłaty wynoszą:

      - 20,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny. 

      Każdy Mieszkaniec Gminy Rzgów zamieszkujący w budynku jednorodzinnym, posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 1,00 zł od osoby.

      Mieszkaniec deklarujący kompostowanie bioodpadów powinien wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, która jest dostępna na stronie internetowej www.gminarzgow.pl (w zakładce Gospodarka odpadami) lub w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, pok. nr 6.

      UWAGA: Posiadanie kompostownika podlega kontroli.

      - 60,00 zł od osoby miesięcznie – jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 15 grudnia), w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy: 

      Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów

      95 8543 0000 2002 2000 0114 0020

      Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.

       Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów

       DO POBRANIA

       Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzgów

       [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)]


       Podmioty odbierające odpady komunalne:
       -  przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej.
        

       Lp.

       Nazwa podmiotu

       Adres / oznaczenie siedziby

       1.

       Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN"
       Andrzej Bakun

       Roztoka 6
       62-513 Krzymów

       2.

       Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"
       Sp. z o.o.

       Zjazd 23
       62-800 Kalisz

       3.

       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
       Spółka Akcyjna

       ul. Bażancia 1a
       62-800 Kalisz

       4.

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
       i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. M. Dąbrowskiej 8
       62-500 Konin

       5.

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. Rzemieślnicza 21
       62-540 Kleczew

       6.

       Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

       ul. Spokojna 10
       62-561 Ślesin

       7.

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
       i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. Konińska 78
       62-570 Rychwał

       8.

       Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10
       62-530 Kazimierz Biskupi
       9. Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW Rzgów Drugi 5B
       62-586 Rzgów
       10. Zakład Oczyszczania "GMI - TUR" Wiesław Baranowski ul. I Paderewskiego 17
       62-700 Turek
            

        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

        DO POBRANIA

        Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

        DO POBRANIA

        Edukacja ekologiczna

        Podsumowanie konkursu plastycznego pn.: EDUKUJEMY DZIECI JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


        Przedstawienia ekologiczne w Gminie Rzgów w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

         Czystsze Powietrze

         INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

         Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

         Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.


         Czy wiesz, że:

         • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
         • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
         • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


         Pomocne linki:
         http://www.plasticeurope.pl
         http://misja-emisja.pl/
         http://www.niskaemisja.pl/
         http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

          Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzgów

          Lp.

          Numer decyzji

          Data obowiązywania

          Nazwa podmiotu
          (Imię i nazwisko)

          Nr telefonu

          1.

          GO.6232.1.2020

          06.06.2030

          Kopaczewski Maciej

          63 241 92 65

          2.

          ZPP.6233.1.2015

          08.01.2025

          Joanna Janc
          „BIOMA”

          661 808 807

          3.

          GOK.WO.6233.2.2015

          08.11.2025

          Przedsiębiorstwo Wodociągów
          i Kanalizacji w Koninie

          63 245 94 75

          4.

          GKP.6233.1.2016

          31.10.2026

          Marciniak Marek

          663 641 512

           

          5.

             GO.6232.1.2018 15.03.2028  WC Serwis Spółka Komandytowa 664 457 155

          6.

          GO.6232.2.2020 31.01.2030 Goliat II Sp z o.o. 694 145 637
           

           Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok

           Przedsiębiorca odbierający w 2022 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów to:

           WYKONAWCA:

           Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW
           Osiecza Druga 15A
           62-586 Rzgów
           tel.: 882-621-404
           e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

           Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.


           DO POBRANIA


           Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

           Pogoda w naszej Gminie

           24
           maj 2022

           Dziś są imieniny:
           brak wydarzeń

           SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


           Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
           strzałka do góry