Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie konińskim

Informujemy, że obecnie trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków i świadczeń.
Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Starostwo Powiatowe w Koninie przystąpiło do modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru całego powiatu. Wykonawcami są wyłonione w przetargu nieograniczonym firmy:

  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., które prowadzi prace geodezyjne w gminach: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek i Wilczyn
  • konsorcjum firm: GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie i GGPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, które wykonuje prace w gminach: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów i Stare Miasto.

Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. W tym celu, granice działek nie ustalonych we wcześniejszych postępowaniach zostaną ustalone na podstawie szczegółowych zdjęć lotniczych i ortofotomapy, a ich powierzchnie zostaną określone z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogą ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostaną nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostaną ich funkcje i obliczone powierzchnie zabudowy. W tym celu wykonawca prac posiadający stosowne upoważnienie podpisane z upoważnienia Starosty, może wejść na teren posesji i prosić o udzielenie informacji od właścicieli dotyczących budynków – m.in. roku zakończenia budowy itp.

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków mogą ulec zmianie oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmiana powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, osoby wykonujące prace geodezyjne są uprawnieni do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością ma obowiązek umożliwić wykonanie tych prac.

Zanim, pracownicy firmy rozpoczną prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach, dokonają analizy udostępnionej im dokumentacji technicznej.

W celu ustalenia granic nieruchomości wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających o miejscu i terminie ustalenia granic nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieści na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej informacje o terminie i miejscu ustalenia granic nieruchomości, dla poszczególnych, wymienionych w obwieszczeniu działek.

Z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, wykonawcy sporządzą protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Jego treść zostanie uzupełniona o dane dotyczące działek i ich właścicieli oraz sposobu, w jaki zostały ustalone ich granice. Strony (czyli osoby, których protokół dotyczy) będą mogły, w przypadku stwierdzenia niezgodności, wnieść uwagi do treści protokołu oraz odmówić podpisania przyjęcia granic.

WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO INFORMOWANIA WŁAŚCICIELI O TRYBIE I SPOSOBIE WYKONYWANIA USTALENIA GRANIC.

Następnie po ustaleniu granic odbędzie się publiczne wyłożenie do wglądu, osób zainteresowanych, projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych do niego uwag.

Osoby zainteresowane zostaną poinformowane o terminie i miejscu udostepnienia dokumentacji w odrębnym zawiadomieniu – w formie obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Koninie, w siedzibie gminy itp. Wyłożenie projektu operatu ma na celu weryfikację ujętych w nim danych ewidencyjnych, dającą możliwość zgłoszenia przez właścicieli niezgodności ze stanem faktycznym ustaleń poczynionych przez wykonawców prac geodezyjnych.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione, bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc, z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji gruntów i budynków.

Następnie informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie. Ważne jest, aby każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, mógł zgłosić do nich zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia dokumentu w dzienniku urzędowym.

Po upływie terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo--kartograficznego, zawarte w nim dane stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane, jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Co dla właściciela nieruchomości wiązać się będzie z poniesieniem kosztów wynikających z zatrudnienia geodety i sporządzenia dokumentacji geodezyjno prawnej. Warto, zatem, brać czynny udział w czynnościach ustalenia granic nieruchomości oraz - już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w dzienniku – dokonać sprawdzenia danych w ewidencji gruntów i budynków pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków opracowywana jest numeryczna mapa zasadnicza dla powiatu konińskiego wraz z bazami danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą danych obiektów topograficznych. Oznacza to, że wszystkie informacje o działkach, użytkach gruntowych, budynkach, a także o sieciach uzbrojenia podziemnego i naziemnych urządzeniach, dostępne będą w postaci mapy numerycznej.

W sprawach związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków można kontaktować się z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (tel. 63 218 66 16). Ponadto w celu uzyskania informacji i wyjaśnień można kontaktować się bezpośrednio z wykonawcą prac, którego nr telefonu może być Państwu udostępniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

02
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry