Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 07 czerwca 2018 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXIV i z XXXV  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2017 r.
 7. Rozpatrzenie  projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 - 2026,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
d) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów,
e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzgów,
f) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie,
g) w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Koninie,
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu,
i) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnego rejestru zabytków.

       8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
       9. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
       10. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o  działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2017 r. (informacja w załączniku). Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili:  Prezes ZG ZOSP – Wojciech Koszal i Komendant Gminny OSP – Andrzej Rosiński.

Następnie Rada przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte – w większości  jednomyślnie.  

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                       (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry