Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXXIV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 26 marca 2018 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2017.
 7. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2017.
 8. Informacja o działalności Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW”.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 2. w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego od Powiatu Konińskiego,
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2026,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018r.,
 5. w sprawie zmiany uchwały nr 23/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rzgów,
 7. w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
 8. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów,
 9. w sprawie zmiany uchwały nr 35/03 Rady Gminy Rzgów w sprawie Statutu Gminy Rzgów.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.


Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2017. Wyjaśnień udzielił Komendant Komisariatu Policji w Rychwale Waldemar Adamczyk (informacja w załączniku).
Następnie Kierownik GOPS w Rzgowie Sylwia Pawlicka omówiła informację o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2017 (w załączniku).
Kolejnym tematem było omówienie działalności Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGOW”. Prezes Spółdzielni przedstawiła dotychczasowe dokonania w formie prezentacji multimedialnej (w załączniku).

Następnie Rada przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.
 

(-) Biuro Rady

ZAŁĄCZNIKI:


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry