Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rzgów w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem
 4. Wnioski i zapytania Radnych
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 – 2029.
 6. Przyjęcie autopoprawek Wójta Gminy Rzgów na rok 2020 i uchwalenie budżetu z autopoprawkami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr 76/19 Rady Gminy Rzgów z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 – 2029 i budżetu gminy na rok 2020. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy.

Do projektu budżetu gminy na 2020 rok swoje wnioski zgłosiły:
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzgów
- Komisja Gospodarcza i Budżetu Rady Gminy Rzgów.

Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2029 oraz projekt budżetu gminy na rok 2020. Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Wójt Grzegorz Matuszak podziękował Radnym za jednomyślne i zgodne głosowanie nad projektami: budżetu gminy na 2020 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 oraz pozostałymi projektami uchwał.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry