Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 29 listopada 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2018-2019.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przekazania oczyszczalni ścieków, urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych stanowiącej mienie Gminy Rzgów, do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

b) w sprawie powierzenia Gminie Rychwał zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu D,

c) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

d) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028.

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

 i) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

j) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzgów.

k) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

l) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok,

m) w sprawie zatwierdzenia cen na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

       8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
       9. Wolne wnioski i informacje.
     10. Zamknięcie obrad.

W punkcie 4 porządku obrad przedstawiciele Zakładu Usług Wodnych w Koninie omówili realizację inwestycji  na terenie Gminy Rzgów w ramach KOSI oraz udzielili odpowiedzi na pytania radnych  dotyczące odpłatności za usuwanie awarii przyłączy wodociągowych.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2018/2019 (w załączniku poniżej).

Następnie przystąpiono do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie, w jednym głosowaniu jeden radny wstrzymał się od głosu i w jednym głosowaniu dwoje radnych, którzy są jednocześnie sołtysami, nie brało udziału w głosowaniu.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                              (-) Biuro Rady

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

07
maj 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry