Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 08 października 2019 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rzgów,  w której udział wzięło 13 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII, IX i X Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Sławsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Sławsk,
 • w sprawie zmiany uchwały nr 55/15 Rady Gminy Rzgów z dnia  14.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy.

       7. Przeprowadzenie wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
       8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach 
           majątkowych za rok 2018.
       9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
       10. Wolne wnioski i informacje.
       11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Uchwały  zostały  przyjęte jednomyślnie, w jednym głosowaniu jeden radny wstrzymał się od głosu.

Następnie w głosowaniu tajnym, spośród 5  kandydatów Rada wybrała 5 ławników sądowych na kadencję 2020-2023: 2 do Sądu Okręgowego w Koninie i 3 do Sądu Rejonowego w Koninie, w tym 2 do sądu pracy.

Przyjęto również informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                              (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  04
  grudnia 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry