Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  20 czerwca 2017 r. odbyła się XXVI  (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2016.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 8. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
  3. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów zbadania zasadności skarg na Wójta Gminy Rzgów.
  4. w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji projektu „Wzmacnianie  zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych
  5. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11.  Zamknięcie obrad

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2016. Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu gminy rozpatrując sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, informację o stanie mienia komunalnego i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Również pozostałe stałe Komisje Rady Gminy przeanalizowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia komunalnego i opinię RIO i jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu w roku 2016. Rada Gminy, po dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy,  jednogłośnie zatwierdziła obydwa sprawozdania.

Następnie Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego sprecyzowała wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2016. Wniosek został pozytywnie  zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez pozostałe Komisje Rady Gminy. Wobec tego Przewodniczący  zarządził głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2016.

Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2016 rok Rada Gminy przyjęła jednomyślnie – 13 głosami „za”.

Następnie Rada rozpatrzyła wcześniej omówione i pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady projekty uchwał. Wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                                  (-) Biuro Rady

 

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry