Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

INFORMACJE O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0075/16 REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014 - 2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8 Edukacja / Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014 - 2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Gmina Rzgów uzyskała dofinansowanie na utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 336 630,78 zł, kwota dofinansowania wynosi 286 136,16 zł i została przekazana na konto bankowe Gminy Rzgów w pełnej wysokości w dniu 21 listopada 2016 roku na podstawie umowy podpisanej 20 października 2016 roku.

Celem projektu było utworzenie w Gminie Rzgów dodatkowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego dedykowanych dzieciom w wieku 3-4 lat. Nowe oddziały przedszkolne zlokalizowane są w istniejącej bazie oświatowej tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i w Zespole Szkół w Sławsku. Ze środków pochodzących z dofinansowania wykonano remont sal oraz zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa. W tym meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, audiowizualny itp. Ze środków unijnych finansowane jest również bieżące funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy – m.in. wynagrodzenie personelu i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Jednostka Samorządu Terytorialnego - Gmina Rzgów wnosi do projektu wkład własny wartości 50 494,62 zł w postaci pomieszczeń mieszczących się w placówkach oświatowych, w budynkach, które są własnością Gminy oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

Nowe oddziały przedszkolne funkcjonują od 1 września 2016 roku - czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 i zapewniają dzieciom realizację podstawy programowej oraz udział w zajęciach wspomagających wszechstronny rozwój dzieci, rozwijających ich pasje i zainteresowania. Do zajęć tych należą: język angielski, zajęcia plastyczne i zajęcia taneczne. Planuje się również zorganizowanie specjalistycznych warsztatów dla dzieci tj. florystyczne, żywieniowe, zdrowotne, teatralne i zawodoznawcze. W ramach projektu realizowane są także zajęcia dodatkowe dla dzieci tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem i logopedą.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

04
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry