Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXII Sesji Rady Gminy Rzgów

Informacja z XXII Sesji Rady Gminy Rzgów

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

W dniu 12 lutego 2021r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXI  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja na temat działalności spółdzielni socjalnej „Komunalka Rzgów” w roku 2020.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 a) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego  przez Gminę Rzgów,
 b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 c) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
 d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu  państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ba lata 2014-2020,
 e) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów na lata 2021- 2025,
 g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
 h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania  pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy,
 i)  w sprawie :ustanowienia pomnika przyrody,   

8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na rok 2021.
9. Zatwierdzenie  planów pracy stałych komisji RG Rzgów na rok 2021.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy wysłuchała informacji oraz obejrzała prezentację multimedialną na temat działalności Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów. Prezes  Iwona Maciejewska przedstawiła historię utworzenia spółdzielni oraz jej dorobek w ciągu prawie 5 lat istnienia. Rada bardzo pozytywnie oceniła działalność spółdzielni.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia  wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 7 porządku obrad. Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym, zostały przyjęte jednogłośnie.
Ponadto Rada uchwaliła swój plan pracy  oraz zatwierdziła plany pracy stałych komisji na rok 2021.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                              (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  marca 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry