Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 29 grudnia 2016r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  2. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
  3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. w sprawie  przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rzgów na lata 2017-2022.
  5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  6. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzgów nr 23/15 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  8. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  9. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do wykonywania czynności w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020 i budżetu gminy na rok 2017. Projekty tych dokumentów wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez wszystkie komisje Rady Gminy. Po odbytej dyskusji i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Gminy jednomyślnie przyjęła zmiany WPF na lata 2016-2020.

Następnie 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” został uchwalony budżet gminy na rok 2017.

Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła jednomyślnie wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  11
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry