Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XIV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  29 kwietnia 2016r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2015.
 7. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego OSP Gminy Rzgów w roku 2015 oraz informacja o działalności orkiestry dętej w Rzgowie.
 8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2015.
 9. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2016-2019
  2. w sprawie zmiany uchwały nr 28/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
  4. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Rzgów,
  5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.

11.   Sprawy bieżące, informacje, zapytania.

12.  Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy omówiła stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rzgów na podstawie informacji Komisariatu Policji w Rychwale. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Zastępca Komendanta Komisariatu – Ryszard Sokół.

Kolejnym tematem było omówienie informacji o działalności zarządu i jednostek OSP w Gminie Rzgów w roku 2015. Wyjaśnień udzielał Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP Wojciech Koszal, a Mirosław Pacześny – kapelmistrz orkiestry dętej OSP Rzgów przybliżył działalność orkiestry i zaprezentował plan jej działania na najbliższą przyszłość.

Na podstawie informacji i wyjaśnień Kierownika GOPS w Rzgowie omówiono działalność tej instytucji w roku 2015.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał. Uchwały te przyjęto jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry