Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Wotum zaufania i absolutorium udzielono Wójtowi jednogłośnie - informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Rzgów.

22 czerwca br. Rada Gminy Rzgów udzieliła wotum zaufania i jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów Grzegorzowi Matuszakowi za realizację budżetu w 2021 roku.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z  XXXIV, XXXV  i XXXVI  Sesji Rady Gminy Rzgów.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

 5. Wnioski i zapytania radnych.

 6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Rzgów za rok 2021.

 1. debata nad Raportem.

 2. przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzgów.

        7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania       
        budżetu Gminy Rzgów  za 2021 rok.  

 1. przedstawienie sprawozdań, opinii RIO i dyskusja,

 2. przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

       8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium
           za rok 2021.

 1.  przedstawienie wniosku, opinii RIO i dyskusja,

 2. przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rzgów za rok 2021.  

        9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

 2. w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,

 3. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2021,

 4. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych,

 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

       10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

       11. Wolne wnioski i informacje.

       12. Zamknięcie obrad. 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła  do  rozpatrzenia raportu Wójta o stanie Gminy Rzgów za rok 2021. Po odbyciu debaty nad raportem jednogłośnie – 15 głosami „za” Rada Gminy  Rzgów udzieliła Wójtowi wotum zaufania.

Następnie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 pozytywnie zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu i po dyskusji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Rada Gminy rozpatrzyła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2021 pozytywnie zaopiniowany poprzez RIO w Poznaniu i przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów  absolutorium za rok 2021. Radni, dyrektorzy szkół i sołtysi złożyli Wójtowi gratulacje i wręczyli kwiaty.

Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 9 porządku obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                              (-) Biuro Rady

Materiał wideo poniżej (kliknji na zdjęcie)

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  czerwca 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry