Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Rada Gminy Rzgów - kadencja 2014 - 2018

PRZEWODNICZĄCY

Jakubowicz Roman zam. Świątniki 33, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 90 63
kom.: 603 202 007
e-mail: mrjakubowicz@wp.pl
 

WICEPRZEWODNICZĄCY

Czaja Wiesław zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 09 33

Nawrocki Wiktor zam. Rzgów, ul. Zagórowska 8, 62-586 Rzgów
e-mail: wiktornawrocki83@gmail.com
 

RADNI

Borowski Jacek zam. Dąbrowica 9, 62-586 Rzgów
kom.: 609 271 901

Gorzelańczyk Grzegorz zam. Modła 42, 62-586 Rzgów
kom.: 668 996 219
e-mail: gorzelanczyk.grzegorz@wp.pl

Kubacki Mirosław zam. Branno

Ławniczak Sławomir zam. Sławsk, ul Rzeczna 7, 62-586 Rzgów

Kruszyńska Zofia zam. Sławsk 187, 62-586 Rzgów
kom.: 697 132 399
e-mail: zofiakruszynska58@wp.pl

Karmowska-Szymczak Joanna zam. Sławsk
e-mail: joanna496@vp.pl

Grabarek Henryk zam. Grabienice

Kowalczewska Monika zam. Bożatki 39A, 62-586 Rzgów
e-mail: soltysbozatki@onet.pl

Krysiński Marek zam. Witnica 24, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 94 08

Gośka Jan zam. Osiecza Pierwsza 9, 62-586 Rzgów
kom.: 608 050 293

Olek Karol zam. Barłogi 29, 62-586 Rzgów
kom.: 667 815 710
e-mail: Tofik62@wp.pl

Ziółkowski Kazimierz zam. Zarzew 37, 62-586 Rzgów
kom.: 723 877 822

  Komisje Rady Gminy

  KOMISJA REWIZYJNA

  kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA GOSPODARCZA I BUDŻETU

  zajmuje się sprawami: budżetu gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  1. Monika Kowalczewska - przewodniczący
  2. Sławomir Ławniczak - zastępca przewodniczącego
  3. Grzegorz Gorzelańczyk - członek
  4. Wiesław Czaja - członek
  5. Mirosław Kubacki - członek
  6. Jan Gośka - członek
  7. Kazimierz Ziółkowski - członek


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU i SPRAW SPOŁECZNYCH

  zajmuje się sprawami: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym gminnych bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, promocji gminy.

  1. Joanna Karmowska-Szymczak - przewodniczący
  2. Karol Olek - zastępca przewodniczącego
  3. Zofia Kruszyńska - członek
  4. Wiktor Nawrocki - członek
  5. Henryk Grabarek - członek

   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

   Kolejne dofinansowanie projektu

   Informujemy, że wniosek Gminy Rzgów  „Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Branno Etap II” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Znajduje się na 7 pozycji listy rankingowej i mieści się w limicie środków. Tak wysoka pozycja na liście rankingowej pozwala na dofinansowanie naszego projektu. W ramach projektu otrzymamy dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku, której budowa rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2019 roku. Nowa oczyszczalnia przejmie wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwi również odbiór ścieków z innych miejscowości, a stara oczyszczalnia będzie pełniła rolę przepompowni. Zostanie również wybudowane 3,99 km kanalizacji sanitarnej w m. Branno (II etap). Całkowita wartość projektu: 10 112 292,39 zł, kwota dofinansowania wynosi 5 241 127,14 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa"

   Realizowany będzie również projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Obecnie trwa podpisywanie umowy. Gmina Rzgów jest Partnerem projektu, Beneficjentem - Zakład Usług Wodnych w Koninie.

   W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz  kanalizacja w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,99 km. Wartość całkowita zadania wynosi 6 152 095,17 zł,  kwota dofinansowania to 3 890 085,65 zł.


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    19
    maj 2022

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry