Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19

Szanowni Państwo,

W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Rzgowie

  Urząd Gminy Rzgów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Urzędu Gminy w Rzgowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2003-02-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-03

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-08
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Zieliński.
  • E-mail: informatyk@gminarzgow.pl
  • Telefon: 63 241 90 18

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Rzgow
  • Adres: ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
  • E-mail: ug@gminarzgow.pl
  • Telefon: 63 241 90 18

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Dostosowanie wejść do budynków: Wejścia do budynków nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

  Dostosowanie korytarzy: Korytarze nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

  Dostosowanie schodów: Schody nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

  Dostosowanie wind: W budynku nie ma windy.

  Dostępność pochylni: Przy jednym wejściu do budynku jest pochylnia.

  Dostępność platform: Przy wejściach do budynku nie ma platform.

  Dostępność pętli indukcyjnych: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  Dostosowanie parkingów: Przed budynkiem znajduje się parking z możliwością parkowania osób niepełnosprawnych.

  Prawo wstępu z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

   

   

   

   Koordynator ds. dostępności

   1. Pani Estera Pawełczak - w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 oraz pkt 3 ppkt d, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
   2. Pan Przemysław Zieliński – w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 2 oraz pkt 3 ppkt a-c, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

   Do zadań koordynatora należy w szczególności:

   1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Rzgów,
   2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymiw art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
   3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Rzgów w zakresie zapewniania dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami,
   4. przedstawianie Wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

    

   Kontakt:

   Estera Pawełczak
   Urząd Gminy Rzgów
   ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
   tel. 63 241 90 18 wew. 28
   E-mail: administracja@gminarzgow.pl

   Przemysław Zieliński
   Urząd Gminy Rzgów
   ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
   tel. 63 241 90 18 wew. 38
   E-mail: informatyk@gminarzgow.pl

   Dostępność

   Koordynator ds. dostępności

   Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

   Deklaracja dostępności

   Dostępność do usług dla osób Głuchych w sprawach związanych z COVID-19

    


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    19
    maj 2022

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry