Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 2. cel umieszczenia urządzenia w pasie, rodzaj i metody prowadzonych robót,
 3. lokalizację i powierzchnię urządzeń infrastruktury technicznej,
 4. termin umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów,
 • decyzja Wójta Gminy Rzgów zezwalająca na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • jeżeli osoba składająca wniosek jest pełnomocnikiem, to należy załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą 17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie załącznika - tabela cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9, ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr 102/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.09.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzgów.
Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia zawarte w decyzji należy uiszczać na konto Urzędu Gminy w Rzgowie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji oraz płatne do 15 stycznia każdego roku, z góry za cały rok (przy zapłacie proszę podać nr decyzji):
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001
W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym terminie naliczone zostaną ustawowe odsetki za zwłokę.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Rzgów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Uchwała Nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.09.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzgów.


INFORMACJE DODATKOWE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
października 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry