Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały):

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • dział III, rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).


DODATKOWE INFORMACJE
Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem.
Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Zarządu.
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość Wójt ustali w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu, która wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

26
luty 2020

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry