Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Przekształcenie prawa użytkowania

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

Załączniki:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej, na której znajdują się lokale mieszkalne - aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z lokali,
 • wypis z danych ewidencyjnych gruntu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 83),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić użytkownicy wieczyści, którym przysługuje prawo przekształcenia w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, lub  przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę oraz współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art. 199 Kodeksu cywilnego).


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

15
grudnia 2019

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry