Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości / zaświadczenie o numerze porządkowym

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Uwagi:

 • Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Opłaty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.

 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Rzgów, ul.. Konińska 8, 62-586 Rzgów, LBS Strzałkowo O/Rzgów, nr konta: 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001 lub w kasie na terenie Urzędu Gminy Rzgów.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Rzgów ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. 
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

 • Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 • Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Dla ustalenie numerów porządkowych należy przedłożyć:
  - wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia    2012 r. (poz. 125)
  - dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem
  - dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu
 2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli  wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  - dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
maj 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry