Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje kolejna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.
Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która planuje wycinkę drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie.

Nie wszystkie drzewa są objęte obowiązkiem załatwienia formalności. Zwolnione z nich są m.in.:
a) topole, wierzby, klony jesionolistne oraz srebrzyste o obwodzie pnia do 80 cm;
b) kasztanowce zwyczajne i robinie akacjowe, platany klonolistne o obwodzie pnia do 65 cm,
c) pozostałe gatunki o obwodzie pnia do 50 cm;
Uwaga! W tych trzech przypadkach obwód pnia mierzy się na wysokości 5 cm, a gdy go nie ma, tuż pod koroną drzewa.
d) drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów leżących odłogiem do celów rolniczych;
e) drzewa należące do gatunków obcych i zagrażające gatunkom rodzimym;
f) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
g) drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
h) drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez: straż pożarną, wojsko, firmy dostarczające media (wodociągowe, energetyczne, gazowe), zarządców dróg oraz infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki), z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Gmina w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Osobie, która wytnie drzewo bez uzupełnienia formalności, grożą kary w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę, jaką płacą firmy. Przykładowo dla drzewa o obwodzie pnia 2 m wynosi ona obecnie 200 tys. zł (200 cm razy 500 zł razy 2).


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

03
lipca 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry