Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XVIII SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 21 października br., o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przekazania urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych, stanowiących mienie Gminy Rzgów, do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
 2. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rzgów na lata 2017 i 2018 na realizację w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2016 – 2032”,
 6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Branno,
 7. w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Konińskiej Izby Gospodarczej,
 8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów,
 9. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”,
 10. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014 – 2020,
 11. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2017 r., proponowanych przez Spółkę MZGOK sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,
 13. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzgów nr 158/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2016 r.
 2. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 4. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  11
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry