Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XV SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 14 lutego br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020 – 2029,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne,
 5. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rzgów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia,
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2020 – 2022,
 7. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rzgów,
 8. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
 9. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 10. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020 – 2025,
 11. w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2020 rok.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rzgów na 2020 rok.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry