Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

XL SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 12 października br., o godzinie 12:30 w sali narad Urzędu Gminy w Rzgowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018 – 2026,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr 175/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 4. w sprawie Statutu Gminy Rzgów,
 5. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 6. w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 8. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 r.,
 9. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów,
 10. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
 12. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Rzgów,
 13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzgów.
 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławnika Sądu Okręgowego w Koninie.
 2. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 4. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry