Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

XIX SESJA RADY GMINY RZGÓW

W piątek, 09 października 2020r., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Rzgów.

 

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XVIII Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzgów przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji.

e) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

f) w sprawie zaopiniowania cen na 2021r.  za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy

20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

7. Informacja Wójta Gminy Rzgów o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.

8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
października 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry