Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

V SESJA RADY GMINY RZGÓW

W środę, 27 marca br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się V Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Omówienie informacji:
 1. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w roku 2018,
 2. o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rzgowie w 2018 r.,
 3. o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2018.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028,
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2014 – 2020,
 4. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”,
 5. w sprawie zmiany uchwały nr 96/16 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
 6. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
 7. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
 8. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie poprzez zmianę siedziby.
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2019 rok.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rzgów na 2019 rok.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
marca 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry