Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Ogłoszenie Wójta Gminy Rzgów

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY RZGÓW

O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W KONINIE
NA KADENCJĘ 2020 - 2023

             Wójt Gminy Rzgów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Koninie (2 osoby) i Sądu Rejonowego w Koninie (3 osoby, w tym 2 osoby do sądu pracy) na kadencję 2020 – 2023.

Jednocześnie informuje się, że warunki, jakie musi spełnić kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2019. poz. 52 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. poz. 121 ze zm.).

               Stosownie do wskazanej ustawy i rozporządzenia informuję, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

             Ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów  - w głosowaniu tajnym.

                Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie  do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. 2019 r.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

             Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych  ławników.

                 Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz inne podmioty uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydatów na ławników sądowych mogą  zaopatrzyć się w druki kart zgłoszenia na stronie internetowej Gminy Rzgów (do pobrania poniżej) lub w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska  8 – w Biurze Rady (pokój nr 9 na piętrze), gdzie również w terminie do 30 czerwca 2019 r. należy  składać zgłoszenia kandydatów.

Tel. informacyjny nr 63 241 90 18 wew. 27.

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                        (-)   Grzegorz Matuszak

                                                                                          


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

03
czerwca 2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry