Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zasady segregacji odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW - JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO?

Rodzaj odpadów

Co NALEŻY wrzucać?

Czego NIE NALEŻY wrzucać?

PAPIER

(worek niebieski)

 • gazety i czasopisma,
 • katalogi i prospekty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę
 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią,
 • papieru termicznego i faxowego, przebitkowego, kalki technicznej,
 • pieluch, papierów higienicznych,
 • tapet, worków po materiałach budowlanych, itp.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(worek żółty)

 • plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), plastikowe zakrętki,
 • opakowania po chemii gospodarczej, tace,
 • torebki, worki i reklamówki foliowe,
 • kubki po jogurtach, kefirach, śmietanie,
 • puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe oraz kapsle,
 • opakowania ciśnieniowe po aerozolach i sprayach,
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach i smarach,
 • opakowań po lekach,
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 • zabawek, sprzętu AGD,
 • styropianu,
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, farbach, baterii, odpadów pochodzenia medycznego,
 • mokrych folii, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, itp.

SZKŁO

(worek zielony)

 • butelki,
 • słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki,
 • luster, żarówek, szkła okiennego,
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego,
 • doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

(worek brązowy)

 • przeterminowane owoce i warzywa
 • obierki z owoców i warzyw,
 • liście, kwiaty, trawę
 • popiołu,
 • żużlu z palenisk

  Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

  Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów
  Rzgów Drugi 5B
  62-586 Rzgów
  tel.: 882-621-404
  e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzgów

   Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9b) informuję, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Gminy Rzgów jest:

   Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
   Sp. z o.o. w Koninie
   ul. Sulańska 13
   62-510 Konin

   • instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
   • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i objęte, na których składowane są odpady komunalne,
   • sortownia odpadów selektywnie zebranych (linia do tworzywa sztucznego, linia szkła).

    Informacja o osiągniętych przez Gminę Rzgów oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia

    [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)]
     

    1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. – 15,9% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2014 r. – 105,1% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%), w 2015 r. – 75,2% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%). W 2016 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45 %), w 2017 r. - 0 (poziom wymagany nie więcej niż 45%)
    1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. – 20,3% (poziom wymagany – co najmniej 12%), w 2014 r. – 32,7% (poziom wymagany – co najmniej 14%), w 2015 r. – 33,8% (poziom wymagany – co najmniej 16%). W 2016 r. - 23,33 % (poziom wymagany 18 %), w 2017 r. - 34,82% (poziom wymagany 20%).

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

     Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się na byłym wysypisku śmieci w Rzgowie.


     Godziny otwarcia:

     • wtorek i piątek – od 8:00 do 15:00,
     • pierwsza sobota każdego miesiąca – od 8:00 do 12:00.


     Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można oddawać następujące odpady komunalne:

     • przeterminowane leki i chemikalia,
     • zużyte baterie i akumulatory,
     • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
     • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
     • zużyte opony,
     • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
     • odpady zielone.


     Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

     Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki

     Wykaz aptek na terenie Gminy Rzgów odbierających selektywnie zebrane, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane (niewykorzystane) leki:

     1. Apteka Propolis, ul. Konińska 12, 62-586 Rzgów.
     2. Punkt Apteczny „Grodzki”, ul. Wiśniowa 1, Sławsk, 62-586 Rzgów.


     Uwaga: Do specjalistycznych pojemników zbierane są wyłącznie przeterminowane (niewykorzystane) leki.

      Informacje ogólne

      Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminę z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

      Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

      Gmina zobowiązana jest również do przygotowywania i przeprowadzania przetargu, w drodze którego zostaje wyłoniony przedsiębiorca, którego obowiązkiem jest odbieranie odpadów komunalnych.


      DO POBRANIA

      Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok

      Przedsiębiorca odbierający w 2019 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów to:

      WYKONAWCA:

      Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW
      Osiecza Druga 15A
      62-586 Rzgów
      tel.: 882-621-404
      e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl

      Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.


      DO POBRANIA

      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby.
      Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny wynosi 20 zł od osoby.


      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał, tj.:
      (w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 15 grudnia).


      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy:

      Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
      nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


      Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.

       Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzgów

       DO POBRANIA

       Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzgów

       [art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)]


       Podmioty odbierające odpady komunalne:
       -  przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej.
        

       Lp.

       Nazwa podmiotu

       Adres / oznaczenie siedziby

       1.

       Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN"
       Andrzej Bakun

       Roztoka 6
       62-513 Krzymów

       2.

       Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o.

       ul. Malinowa 24g
       Piotrowice
       62-400 Słupca

       3.

       Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"
       Sp. z o.o.

       Zjazd 23
       62-800 Kalisz

       4.

       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
       Spółka Akcyjna

       ul. Bażancia 1a
       62-800 Kalisz

       5.

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
       i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. M. Dąbrowskiej 8
       62-500 Konin

       6.

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. Rzemieślnicza 21
       62-540 Kleczew

       7.

       Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

       ul. Spokojna 10
       62-561 Ślesin

       8.

       ROL-POL Balcerzak Jan

       Janów 13
       62-580 Grodziec

       9.

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
       i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

       ul. Konińska 78
       62-570 Rychwał

       10.

       Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10
       62-530 Kazimierz Biskupi
       11. Spółdzielnia Socjalna KOMUNALKA RZGÓW Rzgów Drugi 5B
       62-586 Rzgów

        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

        DO POBRANIA

        Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

        DO POBRANIA

        Edukacja ekologiczna

        Podsumowanie konkursu plastycznego pn.: EDUKUJEMY DZIECI JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


        Przedstawienia ekologiczne w Gminie Rzgów w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

         Czystsze Powietrze

         INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

         Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

         Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.


         Czy wiesz, że:

         • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
         • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
         • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


         Pomocne linki:
         http://www.plasticeurope.pl
         http://misja-emisja.pl/
         http://www.niskaemisja.pl/
         http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

          Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzgów

          Lp.

          Numer decyzji

          Data obowiązywania

          Nazwa podmiotu
          (Imię i nazwisko)

          Nr telefonu

          1.

          GO.6232.2.2018

          06.06.2028

          Kopaczewski Seweryn

          63 241 92 65

          2.

          ZPP.6233.1.2015

          08.01.2025

          Joanna Janc
          „BIOMA”

          661 808 807

          3.

          GOK.WO.6233.2.2015

          08.11.2025

          Przedsiębiorstwo Wodociągów
          i Kanalizacji w Koninie

          63 245 94 75

          4.

          GKP.6233.1.2016

          31.10.2026

          Marciniak Marek

          663 641 512

           

          5.

             GO.6232.1.2018 15.03.2028  WC Serwis Spółka Komandytowa 664 457 155
           

           Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

           Pogoda w naszej Gminie

           25
           maj 2019

           Dziś są imieniny:

           DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE


           Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
           strzałka do góry