Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Konsultacje projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
Wójta Gminy Rzgów

z dnia 9 września 2020 r.

Na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr 69/15 w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rzgów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 9 września 2020 roku i trwają do dnia 24 września 2020 roku.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:

– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gminarzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów projektu programu o współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 24 września 2020 r.
o godz. 14.00
na Sali Narad Urzędu Gminy Rzgów.

      5. Opinie należy przesłać drogą pocztową, mailową na adres:  gci@gminarzgow.pl lub w formie             
         papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów-Sekretariat.

 

 

                      Wójt Gminy Rzgów

                    (-) Grzegorz Matuszak

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

02
grudnia 2022

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry