Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 25 marca 2021r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2020 rok.

7. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w roku 2020.

8. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie za rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2021-2036,

c) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2021-2024

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

e) w sprawiew sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sławsk,

g) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Sławsku,

h) w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgóww 2021r.

10. Rozpatrzenie petycji i podjęcie uchwał:

a) „Alarm! Stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce”.

b) o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

c) o poparcie Rządu TymczasowegoRady Stanu Narodu PolskiegoSpołecznego Komitetu Konstytucyjnego.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

12. Wolne wnioski i informacje

13. Zamknięcie obrad.

 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy omówiła po kolei informacje określone w punktach 6, 7 i 8 i przyjęła je do wiadomości oceniając pozytywnie działalność Komisariatu Policji w Rychwale, Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2020 (załączniki).

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia  wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 9 porządku obrad. Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym,  zostały przyjęte jednogłośnie.

Ponadto Rada rozpatrzyła trzy petycje, które wcześniej  przeanalizowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zarekomendowała uznanie wszystkich petycji za  bezzasadne.

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Rada Gminy  przyjęła jednogłośnie  trzy uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uznając je za bezzasadne.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu      przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

(-) Biuro Rady


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

20
kwietnia 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry