Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy Rzgów

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy Rzgów

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

W dniu 30 grudnia  2020r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.
Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  XX  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5.    Wnioski i zapytania radnych.
6.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2036.
7.    Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:


a)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
b)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036,
c)    w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Rzgów nr 141/20 z dnia 9 października 2020r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Poznaniu,.
d)    w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzgów nr 148/20 z dnia 27 listopada 2020r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e)    w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok  2021.


9.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła  do procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2036 oraz budżetu gminy na rok 2021. Przewodniczący poinformował, że projekty tych  dokumentów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu  oraz przez stałe komisje Rady Gminy, które nie wniosły do nich zasadniczych zmian. Po dyskusji projekt WPF i budżetu przegłosowano imiennie i przyjęto jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia  wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 8 porządku obrad. Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym,  zostały przyjęte jednogłośnie.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                              (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  styczeń 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry