Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XL Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 12 października 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 15 radnych.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Sylwin Donart zapoznał zebranych z warunkami dotyczącymi tworzenia się 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu i szczegółami wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej.

Następnie 8 nauczycielom z terenu Gminy Rzgów wręczono kwiaty i nagrody finansowe Wójta Gminy Rzgów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Osoby nagrodzone to: Aleksandra Gałecka, Agnieszka Goździk, Aleksandra Kubasik, Jolanta Ptak, Katarzyna Zielińska, Janusz Olejniczak, Robert Bandych i Łukasz Andrzejewski.

Obrady na XL Sesji Rady Gminy Rzgów przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  b) w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026,
  c) w sprawie zmiany uchwały nr 175/17 RG Rzgów z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu,
  d) w sprawie Statutu Gminy Rzgów,
  e) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  f) w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  h) w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 r.
  i) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów,
  j) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
  k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  l) w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Rzgów,
  m) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzgów.
 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławnika Sądu Okręgowego w Koninie.
 8. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do  rozpatrzenia i uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Wszystkie uchwały, poza dwoma, zostały przyjęte jednomyślnie.

Następnie, w głosowaniu tajnym, dokonano wyboru uzupełniającego ławnika  Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2015-2019. Jedynym kandydatem był Waldemar Józef Tubacki i został wybrany na tę funkcję.

Wójt i Przewodniczący Rady przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. do których nie wniesiono żadnych uwag.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                  (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry