Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XIX Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 09 października 2020r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

TRANSMISJA ON-LINE nie odbyła się, ze względu na awarię sprzętu.

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XVIII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 4. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzgów przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 6. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 1. Informacja Wójta Gminy Rzgów o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.
 2. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Przed rozpoczęciem obrad Wójt wręczył nagrody wyróżnionym  nauczycielom i dyrektorowi szkoły z terenu gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła  do  rozpatrzenia wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 6 porządku obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie omówiono informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020r.oraz zapoznano się z pozytywną opinią Region Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do realizacji budżetu.

Omówiono również informację Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  24
  października 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry