Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z V Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 27 marca 2019 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Omówienie informacji:
  a) o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w roku 2018.
  b) o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rzgowie w 2018 r.
  c) o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2018.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028,
  c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2014-2020,
  d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”,
  e) w sprawie zmiany uchwały nr 96/16 z dnia 21.03.2016 r. we sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
  f) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  g) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów,
  h) w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie poprzez zmianę siedziby.
 8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2019 rok,
 9. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rzgów na 2019 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za rok 2018. Wyjaśnień udzielił Komendant Komisariatu Policji w Rychwale kom. Waldemar Adamczyk (informacja w załączniku).

Następnie Rada Gminy przystąpiła do omówienia informacji o  działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w 2018 r. (informacja w załączniku). Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili: Prezes ZG ZOSP – Wojciech Koszal i Komendant Gminny OSP – Andrzej Rosiński.

Kolejną informacją, którą omówiono była informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie w roku 2018. W zastępstwie Kierownika GOPS wyjaśnień udzieliły: Sylwia Jakubowicz i Emilia Ławniczak.

Następnie Rada przystąpiła do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał. Wszystkie uchwały (poza dwoma) zostały przyjęte jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                                          (-) Biuro Rady


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
marca 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry