Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z IV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych .

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 • w sprawie zmiany uchwały nr 249/18 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie poprzez zmianę siedziby.

  7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrywania projektów uchwał.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy i Kierownika GOPS wszystkie uchwały przegłosowano imiennie i przyjęto jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie, po ich podpisaniu, zamieszczone w BIP.

                                                                                                              (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry