Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 19 czerwca  2020r.  odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Rzgów,  w której udział wzięło 15 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady  przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,

d) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Rzgowie,

e) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020-2025,

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy,

g) w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy organowi właściwemu,

h) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rzgowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

i) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie wraz z odpowiedziami na skargi,

j) w sprawie zmiany uchwałynr 93/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad  Rada Gminy przystąpiła  do uchwalania wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał.

Wszystkie uchwały, poza dwoma dotyczącymi skargi na Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Osieczy (2 radnych wstrzymało się od głosu), zostały przyjęte jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

 (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry