Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 06 września 2016r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Wójta.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.

b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Rzgów poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW,

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020.

3. Zamknięcie obrad.                           

Po złożeniu wyjaśnień przez Wójta i Skarbnika Gminy i krótkiej dyskusji Rada jednomyślnie przyjęła powyższe uchwały.

Rada Gminy zmieniając budżet na 2016r. przyjęła do budżetu zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego oraz przeznaczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków i na remont budynku w Osieczy Drugiej 15a, który będzie siedzibą Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA RZGÓW.

Natomiast podjęcie pozostałych dwóch uchwał wiąże się z faktem zakwalifikowania się Spółdzielni Socjalnej do otrzymania dotacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 120 tys. zł. Warunkiem zawarcia umowy na tę dotację jest przedstawienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na wypadek niedotrzymania warunków umowy.

Z faktem otrzymania dotacji wiąże się też zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów, ponieważ będzie realizowane zadanie wieloletnie.

Powyższe uchwały będą zamieszczone niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

                                                                                                                                                   (-)  Biuro Rady

                                                                                                                                    


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  16
  styczeń 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry