Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  21 marca 2016r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 12 radnych.
Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:

a. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”,
b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2016-2019,
c. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rzgów,
d. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów w 2016 roku,
e. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2009 – 2015,
f. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
g. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
h. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2020,
i. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.
j. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu (na przebudowę drogi powiatowej).

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
8. Przyjęcie planów pracy: Rady Gminy Rzgów i jej komisji na rok 2016.
9.   Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
10.  Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał. Uchwały te przyjęto jednomyślnie. Również jednomyślnie Rada przyjęła plany pracy na 2016r.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  styczeń 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry