Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Absolutorium i wotum zaufania udzielone jednomyślnie! - informacja z VIII Sesji Rady Gminy Rzgów - absolutoryjnej

W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018:
  - debata nad raportem o stanie gminy,
  - podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzgów.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzgów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2018.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 – 2028,
  c) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce MZGOK sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2018, który został złożony przez Wójta w ustawowym terminie do 31 maja 2019 r. Po wysłuchaniu odpowiedzi Wójta na zadane podczas debaty pytania – Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzgów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018, które otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz wszystkich komisji Rady Gminy. Po dyskusji nad powyższymi sprawozdaniami Rada jednomyślnie zatwierdziła je i przyjęła w tej sprawie uchwałę.

W dalszej części obrad przystąpiono do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2018. Wniosek uzyskał pozytywną opinię RIO oraz pozostałych komisji Rady Gminy. W wyniku głosowania również jednogłośnie zostało Wójtowi udzielone absolutorium. Wójt podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynikiem przede wszystkim idealnej współpracy z Radą Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, sołectwami, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rzgów.

W kolejnym punkcie obrad Rada przystąpiła do podjęcia pozostałych uchwał, nad którymi zagłosowano jednomyślnie.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.
Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  marca 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry